Slovenský Národný Emisný Informačný Systém - Zostavy NEIS

Aktuálne dostupná nová verzia modulu pre prevádzkovatela ZZO - NEISPZ V2016

Projekt NEIS

NEIS (Národný Emisný Informačný Systém) vyvíjaný za podpory Ministerstva Životného prostredia SR a Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pilotný projekt bol v r.1998 zahájený za podpory PHARE/AIR/30 , v rokoch 2001 – 2004 boli niektoré ciastkové úlohy financované za podpory dánskeho fondu DANCEE. Súcastou projektu sú procedúry zberu údajov o emisiách, ich overovanie na odboroch životného prostredia okresných úradov, ako aj procedúry, zabezpecujúce import týchto údajov do centrálnej databázy a ich prezentáciu na centrálnej úrovni.
Program NEIS je vyvinutý v súlade s legislatívou, platnou v SR, pricom sú v nom akceptované najnovšie zmeny legislatívy ochrany ovzdušia realizované v súvislosti s implementáciou smerníc EU.

Výhody širokého nasadenia systému NEIS

  • spocívajú v zvýšení transparentnosti procesu zberu údajov o emisiách zo stacionárnych zdrojov znecistovania ovzdušia a urcovania poplatkov za znecistovanie ovzdušia, ktoré stanovujú Obvodné Úrady Životného Prostredia
  • zlepšení dodržovania predpisov, týkajúcich sa ochrany ovzdušia
  • unifikácii zberu údajov o znečistovaní ovzdušia a ich overovaní na všetkých úrovniach štátnej administratívy
  • zvýšení kvality a dôveryhodnosti údajov používaných na všetkých úrovniach, pocínajúc ObÚ ŽP, pokracujúc krajskými úradmi až po centrálnu úroven, reprezentovanú SHMÚ. Rovnako sa podstatne zvýši kvalita a dôveryhodnost údajov, poskytovaných na medzinárodnej úrovni

Súčasti systému NEIS

  • Formuláre pre prevádzkovatelov zdrojov znečistenia ovzdušia – nová sada formulárov, slúžiaca na poskytovanie údajov o emisiách, poplatkoch a technických parametroch zdrojov znecistenia za sledované obdobie 1 rok, ktoré sú prevádzkovatelia zo zákona povinní poskytnút orgánu štátnej správy
  • Modul pre prevádzkovatelov zdrojov znečistenia (NEIS PZ) – je program pre prevádzkovatelov zdrojov znečistovania ovzdušia (identifikovaných ako velké a stredné zdroje znecistovania). Tento program umožní prevádzkovatelovi vytvorit vlastnú emisnú inventúru a pripravit emisné priznanie v elektronickej forme (vo formáte akceptovatelnom ObÚ ŽP)
  • Základný modul (NEIS BU) – je programový nástroj pre orgány štátnej správy ochrany ovzdušia (ObÚ ŽP). Slúži na spracovanie údajov poskytnutých prevádzkovatelmi zdrojov v danom okrese ci už v tlačenej forme (na tlacivách) resp. v elektronickej forme
  • Centrálna Databáza NEIS a prezentačný modul na internete – národná centrálna databáza inventarizácie emisií je umiestnená na serveri SHMÚ. Táto databáza je vybavená programovými modulmi urcenými na import údajov z lokálnych databáz do centrálnej databázy, ich kontrolu a tvorbu výstupných zostáv pre ročenku, domáce subjekty a medzinárodné záväzky SR. Súčastou tejto DB je aj modul pre sprístupnenie zostáv na internete ako aj centrálny archív textových dokumentov o zdroji znečistovania umiestnený tiež na internete

Referencie

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Slovenské elektrárne, a.s.
SLOVNAFT, a.s.
Slovalco, a.s.
Carmeuse Slovakia, s.r.o
Žilinská teplárenská, a.s.
Novácke chemické závody, a.s.
Tepláren Košice, a.s.
Považská cementáren, a.s.
Slovenské magnezitové závody, a.s.
Holcim (Slovensko), a.s.
Mondi scp, a.s.
SIDERIT, s. r.o.
Kovohuty, a.s.
BUKOCEL, a.s. Hencovce
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
CEMMAC a.s.
Zvolenská teplárenská, a.s.
Martinská teplárenská, a.s.
Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
OFZ, a.s.
DOLVAP, s.r.o.
DUSLO a.s.
CHEMES, a.s. HUMENNÉ
Eustream, a.s.
SES, a.s.
Slovmag, a.s. Lubenik
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.
PCA Slovakia, s.r.o.
Knauf Insulation, s.r.o.
Rona, a.s.

a mnoho dalších...