Slovenský Národný Emisný Informačný Systém - Zostavy NEIS

Aktuálne dostupná nová verzia modulu pre prevádzkovateľa ZZO - NEISPZ V2016

Projekt NEIS

NEIS (Národný Emisný Informačný Systém) vyvíjaný za podpory Ministerstva životného prostredia SR a Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pilotný projekt bol v r.1998 zahájený za podpory PHARE/AIR/30, v rokoch 2001 – 2004 boli niektoré čiastkové úlohy financované za podpory dánskeho fondu DANCEE. Súčasťou projektu sú procedúry zberu údajov o emisiách, ich overovanie na odboroch životného prostredia okresných úradov, ako aj procedúry zabezpečujúce import týchto údajov do centrálnej databázy a ich prezentáciu na centrálnej úrovni.
Program NEIS je vyvinutý v súlade s legislatívou platnou v SR, pričom sú v ňom akceptované najnovšie zmeny legislatívy ochrany ovzdušia realizované v súvislosti s implementáciou smerníc EU.

Výhody širokého nasadenia systému NEIS

  • spočívajú v zvýšení transparentnosti procesu zberu údajov o emisiách zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a určovania poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, ktoré stanovujú Obvodné úrady životného prostredia
  • zlepšení dodržovania predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia
  • unifikácii zberu údajov o znečisťovaní ovzdušia a ich overovaní na všetkých úrovniach štátnej administratívy
  • zvýšení kvality a dôveryhodnosti údajov používaných na všetkých úrovniach, počínajúc ObÚ ŽP, pokračujúc krajskými úradmi až po centrálnu úroveň reprezentovanú SHMÚ. Rovnako sa podstatne zvýši kvalita a dôveryhodnosť údajov poskytovaných na medzinárodnej úrovni

Súčasti systému NEIS

  • Formuláre pre prevádzkovateľov zdrojov znečistenia ovzdušia – nová sada formulárov slúžiaca na poskytovanie údajov o emisiách, poplatkoch a technických parametroch zdrojov znečistenia za sledované obdobie 1 rok, ktoré sú prevádzkovatelia zo zákona povinní poskytnúť orgánu štátnej správy
  • Modul pre prevádzkovateľov zdrojov znečistenia (NEIS PZ) – je program pre prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia (identifikovaných ako veľké a stredné zdroje znečistovania). Tento program umožní prevádzkovateľovi vytvoriť vlastnú emisnú inventúru a pripraviť emisné priznanie v elektronickej forme (vo formáte akceptovateľnom ObÚ ŽP)
  • Základný modul (NEIS BU) – je programový nástroj pre orgány štátnej správy ochrany ovzdušia (ObÚ ŽP). Slúži na spracovanie údajov poskytnutých prevádzkovateľmi zdrojov v danom okrese či už v tlačenej forme (na tlačivách) resp. v elektronickej forme
  • Centrálna databáza NEIS a prezentačný modul na internete – národná centrálna databáza inventarizácie emisií je umiestnená na serveri SHMÚ. Táto databáza je vybavená programovými modulmi určenými na import údajov z lokálnych databáz do centrálnej databázy, ich kontrolu a tvorbu výstupných zostáv pre ročenku, domáce subjekty a medzinárodné záväzky SR. Súčasťou tejto DB je aj modul pre sprístupnenie zostáv na internete ako aj centrálny archív textových dokumentov o zdroji znečisťovania umiestnený tiež na internete

Referencie

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Slovenské elektrárne, a.s.
SLOVNAFT, a.s.
Slovalco, a.s.
Carmeuse Slovakia, s.r.o
Žilinská teplárenská, a.s.
Novácke chemické závody, a.s.
Tepláreň Košice, a.s.
Považská cementáreň, a.s.
Slovenské magnezitové závody, a.s.
Holcim (Slovensko), a.s.
Mondi scp, a.s.
SIDERIT, s. r.o.
Kovohuty, a.s.
BUKOCEL, a.s. Hencovce
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
CEMMAC a.s.
Zvolenská teplárenská, a.s.
Martinská teplárenská, a.s.
Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
OFZ, a.s.
DOLVAP, s.r.o.
DUSLO a.s.
CHEMES, a.s. HUMENNÉ
Eustream, a.s.
SES, a.s.
Slovmag, a.s. Lubenik
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.
PCA Slovakia, s.r.o.
Knauf Insulation, s.r.o.
Rona, a.s.

a mnoho ďalších...