AIR

Podpora a programy pre prevádzkovateľov zdrojov znečistenia ovzdušia

NEISPZ je program prevádzkovateľa zdrojov znečisťovania ovzdušia (ZZO) "Národného Emisného Inventarizačného Systému" (NEIS). Podrobnejšie informácie o programe nájdete na informácie. Každá individuálna licencia NEISPZ je určená na spracovanie emisií jedného prevádzkovateľa ZZO identifikovaného jeho IČOm.

Aktuálne je dostupná verzia NEISPZ2018 určená pre spracovanie údajov za rok 2017

Elektronický prenos údajov roku 2017 do okresnej databázy NEIS je možné realizovať iba zo súčasnej verzie NEISPZ2018

Zobraz popis nových vlastností NEISPZ2018

V prípade záujmu o jednodňové školenie používateľa programu zašlite e-mailovú prihlášku na neis@spirit.sk

Ako získať aktuálnu verziu programu NEISPZ:

Registrácia Je prvým nevyhnutným predpokladom pre sprístupnenie programu. Počas registrácie vyplnená e-mail adresa bude využívaná pre následnú komunikáciu medzi SPIRIT a.s. a používateľom pri zakúpení ako aj podpore programu NEISPZ, preto jej správne vyplnenie je základným predpokladom pre ďalšie aktivity.

Prihlásenie sa - vyplňte v prihlasovacom dialógu meno(e-mail) a heslo tak, ako ste ho obdržali v e-mailovej správe. Úspešné prihlásenie môžete skontrolovať v pravom hornom rohu stránky kde bude uvedené "Užívateľ : Vaše prihlasovacie meno"

V časti Fakturačné údaje máte možnosť vyplniť resp. opraviť predtým vyplnené údaje o objednávateľovi..

Objednávku vyplňte ak chcete zakúpiť aktuálnu verziu NEISPZ pre spracovanie emisií konkrétneho prevádzkovateľa ZZO. Ak ste v predchádzajúcom roku zaplatili poplatok za aktualizáciu máte nárok na zvýhodnenou cenou, čo systém rozozná automaticky na základe Vami vyplnených údajov. Program je licencovaný na prevádzkovateľa ZZO identifikovaného podľa IČO a je neprenosný.

Po vyplnení objednávky vám systém obratom zašle zálohovú faktúru na vami definovanú e-mailovú adresu. Systém do 3 dní od obdržania zálohovej platby identifikovanej podľa variabilného symbolu automaticky pre Vás uvoľní stiahnutie objednaných programov a odošle e-mailovú správu s aktivačným kľúčom Vašej licencie. Následne v priebehu 7 dní obdržíte poštou daňový doklad.

Po úspešnom absolvovaní predchádzajúcich krokov sa môžete prihlásiť do systému, stiahnuť si inštaláciu Vami objednaných programov a nainštalovať ich na Vašom počítači.

Aktivačný kľúč Vami uhradenej licencie budete potrebovať po inštalácii programu pri prvom prihlásení sa do aplikácie. Ak obdržíte viacej aktivačných kľúčov, môžete ich použiť v tej istej inštalácii programu NEISPZ na aktiváciu viacerých databáz rôznych prevádzkovateľov zdrojov. Je dôležité nezamieňať si aktivačný kľúč programu NEISPZ s heslom pre prihlásenie sa do systému objednávania na internete. Aktivačný kľúč si vyžiada program NEISPZ pri prvom spustení a zahájení práce s databázou. Aktivačný kľúč obsahuje v kryptovanej forme okrem iného aj IČO prevádzkovateľa ZZO, pre ktorého bol objednaný.

Ceny, záruky a podpora

Licencie sú poskytované na prevádzkovateľa zdrojov znečisťovania ovzdušia a pracovnú stanicu, resp. server. Licencia je chránená IČO kódom prevádzkovateľa. Cena Licencie NEISPZ2018 je odvodená od poplatku za znečisťovanie ovzdušia stanoveného rozhodnutím ObÚ ŽP na prevádzkovateľa v predchádzajúcom období t.j. za predchádzajúci rok. Prevádzkovatelia ZZO sú vzhľadom na cenu licencie rozdelení do 3 skupín. Cena licencie modulu CO2 je odvodená od výšky kvóty CO2 pridelenej v predchádzajúcom roku. Takéto členenie cenníka odzrkadľuje dôležitosť programového spracovania emisií, kde veľkí znečisťovatelia by mali mať zodpovedajúci tejto skutočnosti zvýšený záujem o systematické a prehľadné počítačové spracovanie a reportovanie svojich údajov, ako aj zvýšené nároky na údaje a výpočty. Ceny licencií plnej verzie programových modulov sú uvedené nižšie. Dodávateľ ponúka dve základné verzie programu NEISPZ. V prevedení "mdb" predstavuje jednoužívateľskú desktop aplikáciu pracujúcu nad jednoročnou inventúrou s možnosťou konverzie minuloročných formátov a ich selektívneho prezerania. Verzia NEISPZ v prevedení "MSSQL" predstavuje viacužívateľskú databázovú sieťovú klient - server aplikáciu, ktorá sprístupňuje viacročnú inventúru včítane zobrazovania časových radov emisií.

Zásady aktualizácie programov a udržiavací poplatok

Dodávateľ garantuje minimálne 1x ročne aktualizáciu programových modulov NEISPZ na požiadavky zmien legislatívy ochrany ovzdušia a na zmenené požiadavky poskytovania údajov OÚ ŽP v elektronickej forme. Aktualizácia určená pre spracovanie a reportovanie údajov za končiaci sa rok (v zmysle zákona 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia realizovaná v termíne 31.3. nasledujúceho roku) bude poskytnutá dodávateľom najneskôr v mesiaci december inventúrneho roku. Cena tejto aktualizácie je 28% cenníkovej ceny plnej verzie a zahrňuje okrem práva na aktualizáciu zakúpených programových modulov aj bezplatnú pomoc počas spracovania inventarizácie po telefóne a internete čo predstavuje bezplatné zodpovedanie dotazov týkajúcich sa použitia programových modulov, ale nezahrňuje otázky týkajúce sa výkladu legislatívy ochrany ovzdušia a pod., ktoré sú výhradne v kompetencii OÚ ŽP. Prevádzkovateľ, ktorý nezakúpil ročnú aktualizáciu, má oprávnenie používať program NEISPZ aj v ďalších inventúrnych obdobiach avšak stráca do budúcna nárok na zvýhodnenú cenu aktualizácie, pričom vzhľadom na meniacu sa štruktúru údajov garantuje zhotoviteľ funkčnosť elektronického prenosu údajov do okresnej databázy iba dva po sebe nasledujúce roky.

 
 
 
 
 
Bezplatný systém elektronických formulárov
 

Za účelom poskytovania údajov za rok 2017 je aktuálne na stránke http://neispz.shmu.sk k dispozícii bezplatný systém elektronických formulárov NEISPZWEB. Pokiaľ vám tento systém z nejakých dôvodov nebude vyhovovať, je možné za rovnakých podmienok ako doteraz objednať si aktualizáciu desktop verzie NEISPZ