História

S P I R I T - informačné systémy, a.s. sa od svojho vzniku (r. 1992) systematicky venuje vývoju a podpore programových riešení z oblasti životného prostredia. SPIRIT a.s. je autorom a dodávatelom informacných systémov z oblasti inventarizácie emisií do ovzdušia, expertných systémov pre určovanie a reportovanie emisií, informačných databáz emisných faktorov, skleníkových plynov ale aj centrálnej evidemcie o znečistovaní a odberoch vôd a integrovanej prevencie a kontroly zdrojov znecistovania.

Niektoré z týchto riešení, ako napr. NEIS (Národný Emisný Informačný Systém), Národná databáza evidencie o vodách alebo Informačný Systém Skleníkových Plynov sú jedinecnými a pre Slovensko špecifickými riešeniami.

Iné projekty realizované pod hlavickou Európskej Agentúry pre životné prostredie EEA (Corinair, AE-DEM resp. CEP MEIP) majú celoeurópsky význam, sú vyvíjané a podporované ako prostriedky pre podporu zberu a spracovanie emisných inventúr podla smerníc európskej komisie.

Dalšie programy boli vyvíjané pre celosvetový program znižovania emisií skleníkových plynov realizovaný pod záštitou Spojených národov (UN) a organizácie IPCC. Sem patrí hlavne databáza emisných faktorov skleníkových plynov prevádzkovaná na internete ako aj IPCC2006 softvér určený pre národných expertov.EFDB.

SPIRIT a.s. vo všetkých uvedených projektoch participoval na návrhu a zabezpečil kompletnú implementáciu informačného systému. Pri realizácii uvedených projektov vybudoval rozsiahle know-how z oblasti zberu údajov prostredníctvom štátnej správy nižšej úrovne, ukladania týchto údajov do nérodnej DB ako aj z oblasti medzinárodných záväzkov a metodík pre poskytovanie inforácií o znečistovaní ovzdušia.

NEIS

 • Slovenský Národný Emisný Informačný Systém - obslužné programy, podpora a prezentácia emisných inventúr a vlastné zostavy.
  NEIS (Národný Emisný Informacný Systém) vyvíjaný za podpory Ministerstva Životného prostredia SR a Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pilotný projekt bol v r.1998 zahájený za podpory PHARE/AIR/30 , v rokoch 2001 – 2004 boli niektoré ciastkové úlohy financované za podpory dánskeho fondu DANCEE. Súčastou projektu sú procedúry zberu údajov o emisiách, ich overovanie na odboroch životného prostredia okresných úradov, ako aj procedúry, zabezpecujúce import týchto údajov do centrálnej databázy a ich prezentáciu na centrálnej úrovni.
  Program NEIS je vyvinutý v súlade s legislatívou platnou v SR a obsahuje najnovšie zmeny legislatívy ochrany ovzdušia realizované v súvislosti s implementáciou smerníc EU.

CORINAIR

 • Air Emission Data Exchange Module (predtým CORINAIR) - obslužné programy pre inventarizáciu emisií podla European Enviromental Agency.
  Vrámci programu CORINAIR, EEA a jeho European Topic Centre on Air and Climate Change (ETC-ACC) vyvinuli pre európske krajiny skupinu programových modulov na podporu zostavovania každorocných emisných inventarizácií ovzdušia. Tieto moduly umožnujú zhromaždovat transparentné a štandardizované, t.j. konzistentné a porovnatelné údaje a riadit emisné reportovanie v súlade s požiadavkami medzinárodných dohôd a protokolov a legislatívy EU.

Informačný Systém pre Emisie Skleníkových Plynov SR

 • ISSP je Informacný Systém o emisiách Skleníkových Plynov v Slovenskej republike určený pre odbornú verejnost. Obsahuje údaje o antropogénnych emisiách skleníkových plynov za sledované obdobie od základného roku 1990 v clenení podla sektorov ludských cinností (energetika, priemysel, polnohospodárstvo, lesy a využívanie krajiny, odpady).
  V systéme ISSP sa nachádzajú údaje o emisiách skleníkových plynov, o projekciách týchto emisií až do roku 2025 a o národných metodikách pre bilanciu emisií. Údaje je možné vyhladávat podla kritérií a následne prezerat v textovej, prípadne v grafickej podobe použitím casových radov. Informacná databáza obsahuje posledné oficiálne validované a v rámci plnenia medzinárodných záväzkov poskytnuté údaje, ktoré budú minimálne raz rocne doplnané a aktualizované.

EFDB

 • Databáza GHG emisných faktorov podla IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
  EFDB je knižnica, kde môžu používatelia nájst emisné faktory a dalšie parametre, podklady alebo technické normy, ktoré môžu byt použité pre odhad emisií skleníkových plynov.

IPCC2006

 • Program pre národnú inventúru skleníkových plynov podla metodiky IPCC2006. Obsahuje volne k stiahnutiu verziu IPCC2006 pre sektor energetika
  "IPCC National Greenhouse Gas Inventories Program" a "Technical Support Unit" na inštitúte IGES, Hayama, Japonsko, inicializovali vývoj programu "IPCC 2006". Úlohou programu je umožnit použitie Tier1 a Tier2 metodológie publikovanej v dokumente 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Program umožnuje realizovat inventarizáciu skleníkových plynov v súlade s poslednou metodikou pre sektor energetika.

CEP MEIP

 • Databáza emisných faktorov podla CEP MEIP ( The Coordinated European Program on Particulate Matter Emission Inventories, Projections and Guidance).

TNO RegistER

 • Obslužný program pre holandských expertov na zber údajov potrebných pre výpocet emisií podla metodiky TNO.
Naše akvárium Microsoft Certified Partner