Program NEISBU

Národný Emisný Informačný Systém - Basic Unit slúži pracovníkom ochrany ovzdušia Okresných Úradov

  • na prenos, aktualizáciu a kontrolu údajov o emisiách a parametroch zdrojov, poskytovaných prevádzkovateľmi zdrojov znečistenia ovzdušia v danom okrese
  • generovanie rozhodnutí o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
  • vytváranie výstupných zostáv pre potreby OÚ
  • zaraďovanie elektronických dokumentov o zdroji do archívu (Vyhláška MŽP SR č.357/2010 Z.z.)
  • prenosu sumárnych údajov o emisiách a zdrojoch za daný okres/rok do centrálnej databázy NEIS na SHMÚ

Program NEISBU vychádza zo súčasnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia, podľa ktorej prevádzkovateľ zdrojov znečistenia poskytuje v rámci "emisného priznania" Okresnému úradu údaje o svojich zdrojoch, emisiách a poplatkoch v príšlušnom okrese predpísanou formou elektronických formulárov.

NEIS QF - Formuláre pre prevádzkovateľov

Informácie a dokumenty relevantné pre NEIS

Sada formulárov pre prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia umožňuje deklarovať údaje o emisiách a poplatkoch.

Nové verzie tlačív určené pre poskytovanie údajov za rok 2017

NEIS_QF.XLS (198 KB zip) – aktualizovaný 06.11.2017
Tlačivá pre prevádzkovateľov zdrojov znečistenia ovzdušia vo forme MS Excel.

NEIS_navod.doc (159 KB zip) – aktualizovaný 21.06.2016
Návod na vyplnenie tlačív vrátane popisu číselníkov NEIS.

NEIS_QF_VYP.XLS (145 KB zip) – aktualizovaný 15.12.2017
Špeciálne tlačivá pre prevádzkovateľov spaľovacích zariadení, ktoré automaticky vypočítajú emisie základných znečisťujúcich látok po zadaní množstva spáleného paliva.

NEIS_navod_vyp.doc (10 KB zip)
Návod na vyplnenie špeciálnych tlačív neis_qf_vp.xls.

Poverenie_sablona.docx (15 KB zip)
Formulár poverenia osoby na prístup do aplikácie NEIS PZ WEB a spracovanie údajov prevádzkovateľa ZZO

Kliknite tu k zoznamu NACE kódov podľa Štatistického úradu SR.
Zoznam NACE kódov.