NEIS QF - Formuláre pre prevádzkovateľov

Informácie a dokumenty relevantné pre NEIS

Sada formulárov pre prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia umožňuje deklarovať údaje o emisiách a poplatkoch v písomnej forme. Údaje uvádzané v týchto formulároch sú plne v súlade s posledným stavom legislatívy platnej na Slovensku (t.j. základný zákon o ovzduší, nový zákon o poplatkoch a vyhláška MŽP o poskytovaní údajov).

Nové verzie tlačív určené pre poskytovanie údajov za rok 2017

NEIS_QF.XLS (198 KB zip) – aktualizovaný 06.11.2017
Tlačivá pre prevádzkovateľov zdrojov znečistenia ovzdušia vo forme MS Excel.

NEIS_navod.doc (159 KB zip) – aktualizovaný 21.06.2016
Návod na vyplnenie tlačív vrátane popisu číselníkov NEIS.

NEIS_QF_VYP.XLS (145 KB zip) – aktualizovaný 15.12.2017
Špeciálne tlačivá pre prevádzkovateľov spaľovacích zariadení, ktoré automaticky vypočítajú emisie základných znečisťujúcich látok po zadaní množstva spáleného paliva.

NEIS_navod_vyp.doc (10 KB zip)
Návod na vyplnenie špeciálnych tlačív neis_qf_vp.xls.

Kliknite tu k zoznamu NACE kódov podľa Štatistického úradu SR.
Zoznam NACE kódov.