NEIS

 • Slovenský Národný Emisný Informačný Systém - obslužné programy, podpora a prezentácia emisných inventúr a vlastné zostavy.
  NEIS (Národný Emisný Informačný Systém) vyvíjaný za podpory Ministerstva životného prostredia SR a Slovenského Hydrometeorologického archívu. Pilotný projekt bol v r.1998 zahájený za podpory PHARE/AIR/30, v rokoch 2001 – 2004 boli niektoré čiastkové úlohy financované za podpory dánskeho fondu DANCEE. Súčasťou projektu sú procedúry zberu údajov o emisiách, ich overovanie na odboroch životného prostredia okresných úradov, ako aj procedúry zabezpecujúce import týchto údajov do centrálnej databázy a ich prezentáciu na centrálnej úrovni.
  Program NEIS je vyvinutý v súlade s legislatívou platnou v SR a obsahuje najnovšie zmeny legislatívy ochrany ovzdušia realizované v súvislosti s implementáciou smerníc EU.

CORINAIR

 • Air Emission Data Exchange Module (predtým CORINAIR) - obslužné programy pre inventarizáciu emisií podla European Enviromental Agency.
  V rámci programu CORINAIR, EEA a jeho European Topic Centre on Air and Climate Change (ETC-ACC) vyvinuli pre európske krajiny skupinu programových modulov na podporu zostavovania každoročných emisných inventarizácií ovzdušia. Tieto moduly umožňujú zhromaždovať transparentné a štandardizované t.j. konzistentné a porovnateľné, údaje a riadiť emisné reportovanie v súlade s požiadavkami medzinárodných dohôd, protokolov a legislatívy EU.

EFDB

 • Databáza GHG emisných faktorov podľa IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
  EFDB je knižnica, kde môžu používatelia nájsť emisné faktory a ďalšie parametre, podklady alebo technické normy, ktoré môžu byť použité pre odhad emisií skleníkových plynov.

IPCC2006

 • Program pre národnú inventúru skleníkových plynov podľa metodiky IPCC2006. Obsahuje voľne k stiahnutiu verziu IPCC2006 pre sektor energetika
  "IPCC National Greenhouse Gas Inventories Program" a "Technical Support Unit" na inštitúte IGES, Hayama, Japonsko, inicializovali vývoj programu "IPCC 2006". Úlohou programu je umožniť použitie Tier1 a Tier2 metodológie publikovanej v dokumente 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Program umožňuje realizovať inventarizáciu skleníkových plynov v súlade s poslednou metodikou pre sektor energetika.

TNO RegistER

 • Obslužný program pre holandských expertov na zber údajov potrebných pre výpočet emisií podľa metodiky TNO.

Projekty