Program NEISBU

Národný Emisný Informačný Systém - Basic Unit slúži pracovníkom ochrany ovzdušia Okresných Úradov

  • na prenos, aktualizáciu a kontrolu údajov o emisiách a parametroch zdrojov, poskytovaných prevádzkovateľmi zdrojov znečistenia ovzdušia v danom okrese
  • generovanie rozhodnutí o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
  • vytváranie výstupných zostáv pre potreby OÚ
  • zaraďovanie elektronických dokumentov o zdroji do archívu (Vyhláška MŽP SR č.357/2010 Z.z.)
  • prenosu sumárnych údajov o emisiách a zdrojoch za daný okres/rok do centrálnej databázy NEIS na SHMÚ

Program NEISBU vychádza zo súčasnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia, podľa ktorej prevádzkovateľ zdrojov znečistenia poskytuje v rámci "emisného priznania" Okresnému úradu údaje o svojich zdrojoch, emisiách a poplatkoch v príšlušnom okrese predpísanou formou elektronických formulárov.

Dokumenty pre poskytovanie údajov za rok 2018

NEIS_QF.XLS – aktualizovaný 25.10.2022
Formuláre pre prevádzkovateľov zdrojov znečistenia ovzdušia vo forme MS Excel.

Predajcovia.XLS – aktualizovaný 05.02.2019
Tlačivo pre predajcov tuhého a kvapalného paliva vo forme MS Excel.

NEIS_navod.doc (159 KB zip) – aktualizovaný 21.06.2016
Metodický návod na vyplnenie elektronických formulárov vrátane popisu číselníkov NEIS.

Poverenie_sablona.docx (15 KB zip)
Formulár poverenia osoby na prístup do aplikácie NEIS PZ WEB a spracovanie údajov prevádzkovateľa ZZO

Kliknite tu (Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci) k zoznamu NACE kódov podľa Štatistického úradu SR.
Zoznam NACE kódov.