Slovenský Národný Emisný Informačný Systém - Zostavy NEIS

Projekt NEIS

NEIS (Národný Emisný Informačný Systém) vyvíjaný za podpory Ministerstva životného prostredia SR a Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pilotný projekt bol v r.1998 zahájený za podpory PHARE/AIR/30, v rokoch 2001 – 2004 boli niektoré čiastkové úlohy financované za podpory dánskeho fondu DANCEE. Súčasťou projektu sú procedúry zberu údajov o emisiách, ich overovanie na odboroch životného prostredia Okresných úradov, ako aj procedúry zabezpečujúce prenos týchto údajov do centrálnej databázy a ich prezentáciu na centrálnej úrovni.
Program NEIS je vyvinutý v súlade s legislatívou platnou v SR, pričom sú v ňom akceptované najnovšie zmeny legislatívy ochrany ovzdušia realizované v súvislosti s implementáciou smerníc EU.

Výhody širokého nasadenia systému NEIS

  • zvýšenie transparentnosti procesu zberu údajov o emisiách zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a určovania poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
  • zlepšenie dodržovania predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia
  • unifikácia zberu údajov o znečisťovaní ovzdušia a ich overovaní na všetkých úrovniach štátnej administratívy
  • zvýšenie kvality a dôveryhodnosti údajov používaných na všetkých úrovniach, počínajúc OÚ až po centrálnu úroveň reprezentovanú SHMÚ. Rovnako sa podstatne zvýši kvalita a dôveryhodnosť údajov poskytovaných na medzinárodnej úrovni

Súčasti systému NEIS

  • WEB Portál pre prevádzkovateľov zdrojov znečistenia - NEISPZ_WEB – je určený pre prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia (veľké a stredné zdroje znečistovania). Umožní prevádzkovateľovi vyplniť ročné údaje o emisiách a technických parametroch zdrojov v elektronickej forme a poskytnúť ich OÚ
  • Základný modul (NEIS BU) – je programový nástroj pre orgány štátnej správy ochrany ovzdušia (OÚ). Slúži na spracovanie údajov poskytnutých prevádzkovateľmi zdrojov v danom okrese
  • Centrálna databáza NEIS a prezentačný modul na internete – národná centrálna databáza inventarizácie emisií je umiestnená na serveroch SHMÚ. Táto databáza je vybavená programovými modulmi určenými na kontrolu údajov a tvorbu výstupných zostáv pre ročenku, domáce subjekty a medzinárodné záväzky SR. Súčasťou tejto DB je aj modul pre sprístupnenie zostáv na internete ako aj centrálny archív textových dokumentov o zdroji znečisťovania umiestnený tiež na internete

NEIS Referencia

Informačný systém NEIS v súlade so znením Zákona o ovzduší 137/2010, v znení zákona č. 318/2012 Z.z., Vyhlášky č. 410/2012 Z.z. a Zákona 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, umožňuje rozsiahly zber, validovanie a reportovanie údajov obsahujúci 320 rôznych typov údajov na sústave 19 formulárov a pod-formulárov týkajúcich sa 12-tisíc stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkovanými 6300 právnickými subjektmi SR, na ktorých overovaní a spracovaní sa podieľa 79 pracovísk Okresných úradov