Základný modul pre zber údajov "Collect EmissionRegister"

Download:

CollectER III setup posledná verzia rebuild 15.06.2012 (11MB)
Kompletne prepracovaná verzia Collect Emission Register software urcená pre národných expertov za úcelom inventarizácie emisií do ovzdušia. Collect Emission Register je program urcený pre národných expertov pre inventarizáciu emisií za úcelom zberu a uloženia údajov emisnej inventúry

CollectER II v2.2 setup verzia rok 2007 (5.6 MB)

Blank97 II databáza verzia 2.0 z 01.08.2004 (384 KB)
Pociatocná databáza s císelníkmi NUTS, SNAP97, Fuel, Pollutant a EF

CollectER II database guide verzia z 31.01.2002 (87 KB)
Podrobný popis relacnej databázy CollectER II a návod ako plnit údaje priamo do databázy mimo užívatelského rozhrania CollectER II .

Predchádzajúce verzie programov ako CollectER 1.3, blank databáza a zodpovedajúcich dokumentov obdržíte na požiadanie na našej adrese.

CollectER III

V roku 2009 bola uvolnená úplne nová verzia programu pre spracovanie a reportovanie národnej inventúry ktorá na rozdiel od predchádzajúce kombinuje oba prostriedky t.j. CollectER a ReportER do jedného programu nazvaného CollectER III

Navyše CollectER III obsahuje nasledovné vylepšenia:

  • integrovaný program pre zostavenie inventúry a reporting založený na dvoch triedeniach zdrojov znecistenia a to ako UNFCCC tak aj "LRTAP Conventions" kompatibilná s EU GHG Monitoring Mechanizmom a "National Emission Ceilings Directive"
  • viacrocná databáza obsahujúca údaje za všetky sledované roky s možnostou sledovania casových radov emisií a aktivít
  • zachovaná podpora pre podrobnú SNAP kategorizáciu s možnostou pridávat národné SNAP kódy
  • vylepšený užívatelský interfejs umožnujúci pristupovat k tým istým údajom cez triedenie podla kategorizácie zdrojov, cez územné triedenie , cez SNAP alebo palivá
  • funkcie QC pre signalizáciu chýb v importovaných a ukladaných údajoch

CollectER III obsahuje import databáz z predchádzajúcej verzie, ktorý vytvára záznam o prípadných chybách a nekonzistenciách zistených pocas konverzie, co umožnuje ich následné odstránenie.

CollectER II - poznámky k inštalácii

CollectER II používa ADO (Active Data Object, súcast Win2000) interface medzi aplikáciou a databázou namiesto DAO použitému v predchádzajúcich verziách. K spusteniu CollectER II pod Windows 95 a Windows98 s MS Office starším ako MS Office2000 je potrebné inštalovat MS ADO 2.5. Táto inštalácia pozostáva z dvoch súborov:

CollectER úvod

Collecter II (Collect Emission Register) je prostriedok pre národného experta na emisie do ovzdušia k tomu, aby spracoval inventarizáciu za dané rocné obdobie. Tento program je súcastou súboru programových prostriedkov vyvíjaných Topic centrom pre emisie pri Európskej agentúre pre životné prostredie za úcelom pomôct národným expertom pri spracovaní inventarizácie emisií. ReportER II je prostriedok ktorý využíva databázu vytvorenú programom Collecter II na generovanie reportov podla požiadaviek medzinárodných konvencií.

Collecter II obsahuje nasledujúce hlavné funkcie:

  • podporuje zber a ukladanie údajov o bodových a plošných zdrojoch znecistovania ovzdušia
  • údaje pamätá v databáze triedené do územného clenenia krajiny podla kódovania NUTS (EUROSTAT)

Collecter II je Windows jednoužívatelská aplikácia napísaná v C++ jazyku pre PC-Pentium, minimálne 16MB RAM a 20MB volný priestor na disku, vybavený operacným systémom Win9x/2000/NT a SVGA monitorom v režime 800x600. MS Office je odporúcaný ale nie nevyhnutný. Všetky údaje sú uložené v jednom súbore typu MS Access.

Collecter II - setup distribúcia:

Prosím cítajte "Read.me" súbor pred spustením SETUP.EXE z disk1 adresára. Setup má byt zrozumitelný a bezproblémový. Tri hlavné súbory kopírované do cielového adresára sú:

"CollectER_II.exe" hlavná vykonatelná úloha aplikácie
"Blank97_II.mdb" základný prázdny databázový súbor naplnený císelníkmi NUTS,SNAP97, Fuels, Pollutants, EFs
"CollectER_II_man.html" online manuál
Navyše sú inštalované niekolké podporné knižnice typu DLL

Predpokladá sa, že každý nasledujúci rok budú využívané údaje predchádzajúceho obdobia a inventarizácia emisií bude pozostávat z editovania a úprav týchto údajov.

Teritoriálne clenenie a SNAP aktivity

Možnost menit tieto císelníky nie je štandardne dostupná pre užívatela. Ak zistíte nedostatky v týchto tabulkách, prosím kontaktujte support na našej adrese.

Corinair