Vztahujúce sa k CORINAIR programovým modulom

Download: (volne prístupný)

TrainER II dokument English verzia z 28.02.2002 (2.585 MB)
Umožnuje krok po kroku sprevádzat a školit používatela programových prostriedkov CollectER and ReportER pre virtuálnu krajinu "Middle Earth".

TrainER I document Ruská verzia staršej prírucky z 02.05.2000 (543 KB)

SNAP97 definitions English
"Selected Nomenclature for Air Pollution" definicie základného císelníka CORINAIR inventúry. Excel tabulky definícií SNAP triedenia (z roku 97) ako aj vztah medzi SNAP a IPCC triedením sektorov.

SNAP97 definitions Russian (89 KB)

SNAP97 definitions French (61 KB)

ColectER XML IN English (29 KB)
Popis import XML súboru obsahujúceho definície a ostané údaje bodových zdrojov. Platí pre CollectER II verzia 2.0.

TrainER úvod

Tento manuál je súcastou dokumentácie distribuovanej pre používatelov programu CollectER a ReportER.

Posledná verzia implementuje podstatnú cast "Common Reporting Formatu" navrhnutého UNFCCC s využitím kópie MS Excel templatov tak, ako sú poskytované sekretariátom UNFCCC. Nakolko tieto informácie nie sú štandardne súcastou inventarizácie emisií podla metodyky CORINAIR, nie úplne všetky údaje budú generované programom ReportER a preto bude potrebné tieto zostavy dokompletovat manuálne.

TrainER popisuje základy práce do takej miery, do akej je to užitocné pre národné referencné centrum zudpovedné za spracovanie inventúry.

TrainER popisuje celkový proces inventarizácie tak, ako je podporovaný softwarom. Krok po kroku ilustruje zber údajov programom CollectER a tvorbu zostáv programom ReportER pre virtuálnu krajinu "Middle Earth". Táto krajina je prevzatá z trilógie "Pán prstenov" od Oxfordského románopisca J.R.R. Tolkiena. ETC/AE sprístupnila tento príklad inventúry pre Middle Earth 1997 vo formáte MS Access súboru MiddleEarth97.mdb.

Dúfame, že použitie tohto softwaru prispeje k tvorbe konzistentných, transparentných a porovnatelných emisných inventúr v krajinách zúcastnujúcich sa na programe európskej agentúry pre životné prostredie.

Externé Referencie

Corinair