Program na urcovanie emisií v konkrétnom sektore ekonomickej aktivity

Download: (volne prístupný)

EstimatER setup verzia 1.0 z 12.03.2001 (1.643 MB)
Predstavuje súbor špecifických expertných systémov, ktoré obsahujú vedomosti, metodiku a základné údaje z daného sektora, potrebné na urcovanie a ohodnotenie emisií v danej oblasti

EstimatER user guide manuál z 14.03.2001 (238 KB)

EstimatER setup

Obsahuje EstimatER.exe (vykonatelná úloha), EstimatER_man.html (online manuál), Readme.txt (inštalacné poznámky a verzie programu) CRF_V1_01.xls template súbor pre CRF report, EB_to_CRF.xlt template súbor pre energy balance data import, agriculture.elf vedomostnú knižnicu pre model polnohospodárstva, reference_approach.elf vedomostnú knižnicu pre model "reference approach", agriculture.crf súbor obsahuje CRF prenosové pravidlá do CRF.XLS pre polnohospodárstvo, reference_approach.elf súbor obsahuje prenosové pravidlá do CRF.XLS pre reference approach, a adresár ".\Datafiles" kde sa nachádzajú"energy balance" tabulky pre EU krajiny z roku 1998.

EstimatER users guide

Užívatelský manuál programu EstimatER.

EstimatER úvod

EstimatER je súbor viacerých expertných systémov, urcených na ohodnotenie emisií. Sú v nom uložené všetky potrebné údaje ako emisné faktory a metodika potrebné pre kvalitatívnu analýzu a ohodnotenie emisií v danej oblasti. Základná idea je vyvinút jednotný systém, ktorý sa nakonfiguruje na základe zvolenej knižnice na spracovanie emisií v jednej oblasti. Znalistné knižnice v programe EstimatER sú odvodené od metodiky urcovania emisií podla UNECE / CORINAIR Guidebooku a IPCC(1996) Guidelines. Tieto prírucky poskytli algoritmi a metodiky ako aj základné emisné faktory, navyše je potrebné doplnit iba aktuálne hodnoty pre jednotlivé aktvity. Program je navrhnutý tak, aby pracoval v dvoch základných režimoch:

  1. Definicný režim: užívatel môže 'drag and drop' sectory, sub-sectory alebo individuálne procesy do jeho krajiny resp. oblasti v ktorej analyzuje emisie
  2. Kalkulacný režim: kde aplikácia ponúka vyrátané emisie a indikátory kvality, a umožnuje menit jednotlivé údaje ako aktivity resp. emisné faktory za úcelom vylepšenia odhadu

Corinair